See PRO editionSee PRO edition

 

KépekNézzen képeket

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR SALARIALE

 Vissza nem térítendő támogatások szabályzata

In conformitate cu prevederile art. 11 (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 priviind achizitiile publice. Pentru continuáre accesati: Atasamntul Nr. 1.

Pentru programul anual al achizitiilor accesati Atasament Nr .2. 

Attachments:
Download this file (SKMBT_36117092810500.pdf)Atasament Nr. 2.[ ]345 kB
Download this file (SKMBT_36117092810510.pdf)Atasament Nr. 1 [ ]284 kB

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

 

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea

autorităţii sau instituţiei publice (sunt ataşişate la capătul paginii)

 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei comunei Ghelinţa

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea 571/2003, privind Codul fiscal

Legea 53/2003, Codul Muncii

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primariei comunei Ghelinţa

b1)Organigrama instituţiei

b2) Regulamentul de organizare si funcţionare

b3)Programul de funcţionare: de luni până vineri, între orele: 8:00 - 16:00

b4) Program de audienţe:

Primar, Cseh Iosif: în zilele de marţi şi joi, între orele: 09:00 - 12:00

Viceprimar, Ilyés Botond János: în zilele de luni şi joi, între orele: 09:00 - 12:00

Secretar, Kovacs Attila: de luni până vineri, între orele: 08:00 - 10:00

 

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Ghelinţa şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei Ghelinţa:

dl. Cseh Iosif - Primar

dl.Ilyés Botond János - Viceprimar

dl.  Kovacs Attila -Secretar


Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public:
 Kovacs Attila, secretarul comunei Ghelinţa.

 

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primăria comunei Ghelinţa

Sediul: Ghelinţa, nr. 345

Telefon/Fax: 0267/345002

E-mail: consloc@ yahoo.com, gelence_tanacs@ yahoo.com

Site : www.gelence.info

 

 

 

 

e) Sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil se pot consulta la sediul instituţiei.

f) Lista informaţiilor publice care se comunică din oficiu

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Ghelinţa / Consiliului Local Ghelinţa;

Structura organizatorica a autoritaţii publice, atributiile consiliului local, ale primarului, viceprimarului, secretarului şi ale compartimentelor interne, programul de functionare, programul audientelor;

Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informatiile de interes public;

Coordonatele de contact ale comunei Ghelinţa / Primariei Ghelinţa / Consiliului Local Ghelinţa, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon şi fax, adrese de e-mail si adresa paginii de Internet;

Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil si taxele si impozitele locale ;

Programe si strategii proprii;

Lista cuprinzand documentele de interes public;

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Ghelinţa care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public potrivit legii, sau altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001;

Modalitati de contestare a deciziilor autorităţii administraţiei publice locale, în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

g) Lista documentelor de interes public altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu şi care se comunică în condiţiile art. 7 din Legea nr. 544/2001

Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local Ghelinţa şi procesele-verbale privind desfăşurarea sedinţelor Consiliului Local Ghelinţa (hotărârile Consiliului Local Ghelinţa care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);

Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Ghelinţa (dispozitiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);

Expunerile de motive, referatele şi rapoartele de specialitate care stau la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu caracter normativ;

Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Componenţa nominala a Consiliului Local Ghelinţa, inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate;

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Ghelinţa, regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarlului, regulamentul de organizare si functionare al serviciilor publice organizate la nivelul comunei/consiliului local, regulamentul de ordine interioară;

Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali precum si de catre primar şi viceprimar;

Documente care conţin date statistice la nivelul comunei;

Informarile intocmite de Primarul comunei Ghelinţa privind starea economico-sociala, a comunei, rapoartele anuale de activitate economico-sociala, precum si informari asupra modului de aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local Ghelinţa;

Evidenţa creditelor bugetare, informări periodice execuţie venituri, rapoarte execuţie venituri;

Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii, note de constatare privind respectarea programului de investiţii, procese verbale de recepţie finală, procese verbale de recepţie calitativă;

Procese-verbale de constatare avarii la reţele edilitare, procese verbale de verificare a serviciilor publice de la nivelul Primăriei/comunei, note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente;

Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;

Publicaţiile de căsătorie;

Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;

Propuneri de la cetateni;

Declaraţiile de avere şi interese ale diferitelor categorii de angajaţi din cadrul Primăriei Ghelinţa;

Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;

Lista imputerniciţilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;

Lista proceselor-verbale de constatare a contraventiilor;

Documentele privind repartizarea spaţiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea sau concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;

Minutele dezbaterilor publice;

Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii;

Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de cei care pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);

Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;

Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;

Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta sociala a persoanelor varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale;

Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficarilor ajutorului social;

Lista achizitiilor publice si a altor licitaţii publice sau concesionări, închirieri efectuate;

Dosarul achizitiilor publice, a altor licitaţii publice sau concesionări, închirieri efectuate, inclusiv contractele de achizitii de bunuri lucrări sau servicii şi procesele-verbale de adjudecare;

Documentaţii privind schimburile de teren effectuate;

Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;

Doceumente privind organizarea concursurilor pentru posturile vacante;

Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local Ghelinţa, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata;

Relatii de colaborare sau parteneriat cu autorilatile publice din ţara si din strainatate, infratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilaterale;

Lista asociatiilor de proprietari;

Lista de prioritati pentru repartizarea locuintelor;

Lista certificatelor de producator eliberate;

Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;

Documente privind relaţiile cu O.N.G-uri, programe si colaborari;

Informatii despre programele cu finantare externa/internă, rambursabile/nerambursabile, cu/fără cofinanţare locală;

Registrele agricole;

Actele care au stat la baza constituirii sau reconstiturii dreptului de proprietate;

Lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu, lista documentelor de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Ghelinţa, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu, si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001, lista cu documentele emise si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Ghelinţa care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public, buletinele informative anuale.

 

h) Lista cu documentele care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public

 

Documentele care conţin informaţii cu caracter personal care insotesc hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului, precum şi hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului în măsura în care acestea au caracter individual se comunică numai persoanei la care se referă sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii;

Deliberarile Consiliului Local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele însoţitoare intocmite in aceste situatii;

Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte si certificate de nastere, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul comunei;

Informaţii cuptinse în documentele de identitate ale persoanelor (care au ajuns în baza de dată al autorităţii), precum si documentele care au stat la baza eliberarii acestora;

Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativa, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civila, inregistratre tardiva a nasterii, moarte prezumata;

Prelucrari de date cu caracter personal, fara consintamantul persoanei vizate;

Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

Certificatele de urbanism;

Autorizaţiile de construire;

Cererile, petitiile, precum si reclamatiile si sesizarile adresate Primariei Ghelinţa, Primarului si Consiliului Local Ghelinţa, fara acordul semnatarilor;

Informatiile cu privire la impozitele is taxele locale, alte obligatii ale plătitorilor, care tin de păstrarea secretului fiscal;

Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential;

Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile nr. 481/2004 precum si documentele Comitetului local Ghelinţa pentru situatii de urgenta, intocmite in baza actelor normative in vigoare;

Documentele cu caracter militar care se intocmesc in baza H.G.R.nr. 25/1996;

Documentele care se intocmesc in baza Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestari servicii in interes public;

Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Ghelinţa;

Contracte civile, administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate;

Rapoartele de audit intern si procesele verbale de control;

Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in dosarele Compartimentului juridic, care fac obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil;

Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in arhiva proprie;

Informatiile cu privire la datele personale ale salariatilor si functionarilor publici din cadrul Primăriei Ghelinţa, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel;

Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a datelor.

 

 

 

h) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate - sunt prevăzute în art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume:

reclamaţia administrativă - se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice

plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

 

 

Primar, Cseh Iosif: în zilele de marţi şi joi, între orele: 09:00 - 12:00

Viceprimar, Ilyés Botond János: în zilele de luni şi joi, între orele: 09:00 - 12:00

Secretar, Kovacs Attila: de luni până vineri, între orele: 08:00 - 10:00

 


Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public:

Kovacs Attila, secretarul comunei Ghelinţa.

 

Az iroda a Polgármesteri Hivatal keretében működik és a község bevételi forrásait állapítja meg és ellenőrzi, ugyanakkor a természetes és jogi személyek tulajdonában lévő ingó és ingatlan adókivetését, begyűjtését és ellenőrzését végzi.

1. oldal / 6

Film

 

iSoft template designed by szek-helyek.ro