GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HIRDETŐ

Névnap

2019. március 24. vasárnap
Gábor, Karina, Miléna
A Nap kel 05:43-kor,
nyugszik 18:10-kor.

Holnap
Irén, Írisz, Irina
napja lesz.

IMAGE GALLERY

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 


Erdélyben 2008-tól rendeznek Jancsó Napokat, a tavalyi 2014-es évben ennek keretében a székely tudós, Jancsó Benedek születésének 160. évfordulóját ünnepelték Gelencén, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. A megemlékezésre idén is sor kerül, amelyre Magyarországról is várnak érdeklődőket a különböző helyszíneken, így Magyarvista, Marosvécs, Gyergyószentmiklós, Gelence, Kézdivásárhely településeken. A 2015. augusztus 19-22. között zajló programokban a magyarországi Jancsó Alapítvánnyal együttműködik a kolozsvári Jancsó Noémi Egyesület és a maroshévízi Urmánczy Nándor Egyesület. A rendezvénnyel elsősorban a Székely Nemzeti Tanács egykori alapítójára, Jancsó Benedek történészre kívánnak emlékezni.

Programok, helyszínek:

Bővebben: VIII. Jancsó Emléknap

2015

A magyarság két döntő történelmi eseményének állítottak emlékjelet Gelencén: a faluközpontban elhelyezett köztéri alkotás egyrészt a nándorfehérvári győzelemre, másrészt a trianoni döntésre emlékeztet. Az avatóünnepségen méltatták a kétoszlopos emlékmű megálmodóját és elkészítőjét, Kelemen Dénes nyugalmazott tanítót. A tegnapi rendezvény a Jancsó Benedek Emléknapokhoz kapcsolódott.

Bővebben: Új emlékhely Gelencén

„Jancsó Benedek 160 (1854-2014) – VII. Gelencei Jancsó Napok (KÖN-2014)

Ünnepélyes programokkal emlékeznek meg az erdélyi Háromszéken 2014. szeptember 18-21. között a nagy székely tudós dr. Jancsó Benedek születésének 160. évfordulójára. Az első napon a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban emlékülést tartanak neves tudósok közreműködésével (Egyed Ákos, Raffay Ernő, Sas Péter, Jáki László, Fráter Olivér, Tóth-Bartos András).

Három helyszínen – Gelencén, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön irodalmi műsorral, könyvbemutatóval, komoly és könnyű zenei koncertekkel, kiállításokkal, fegyver és viseletbemutatóval, népzenével várják az érdeklődőket.

Kiemelkedik a programok közül a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Plébániatemplomban Mozart: Requiemje. A nagy zeneszerző utolsó művét előadják a Budavári Mátyás templom kórusa, szólistái és zenekara, valamint a sepsiszentgyörgyi Laudate Kamarakórus, a Vox Humana kamarakórus, a Pro Musica Kamarakórus és helyi hangszeres művészek. Karmesterek: Lőfi Gellért, Szilágyi Herbert Zsolt, Sipos Zoltán, vezényel Tardy László, a Budavári Mátyás templom karnagya.

A komolyzene kedvelői Gelencén - az Árpád kori templomnak az 1750-es években épült (rekonstruált) Baumgartner orgonáján - Pálúr János (Párizs Városának Nagydíjasa, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona- és improvizáció tanára) orgonakoncertjében gyönyörködhetnek.

Sor kerül képzőművészeti kiállításokra, ezek közül az egyik „Háromszéki kúriák” címen Kónya Ádám fotóiból került az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület által összeállításra és Gelencén kerül kiállításra.

Kézdivásárhelyen a Székely Nemzeti Tanács és a Jancsó Alapítvány közös megemlékezést tart a Molnár Józsiás parkban, majd a Budavári Mátyás templom kórusának közreműködésével a Kézdivásárhely-Kantai Szentháromság Templomban emlékmisén vehetnek részt a tisztelők. (orgonán közreműködik Fórika Balázs).

A megemlékezést a magyarországi bejegyzésű Jancsó Alapítvány szervezi közösen a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel, Gelence Község Polgármesteri Hivatalával, a Székely Nemzeti Tanáccsal, és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeummal. A megvalósítást a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A rendezvény megvalósulását jelentős mértékben segítette Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, és Kovászna Megye Tanácsa. A Magyar Országgyűlés elnöke a Jancsó Alapítvány céljait adománnyal támogatta.

Jancsó Benedekről

A székelység számos olyan kimagasló tudóst adott a nemzetnek, akik maradandót alkottak a kultúra különböző területén. Közéjük tartozik Dr. Jancsó Benedek (1854–1930), akinek az életútját, a nemzet haladásáért és a székelységért végzett munkásságát – majd hetvenévnyi elhallgatás után – most kezdjük újra megismerni és fölfedezni. Igazi tudós tanár volt: irodalomtörténész és nyelvész, írt publicisztikát, tanulmányokat és történeti munkát, alapított és szerkesztett folyóiratot, ismerte az oktató-nevelő munka, valamint a népművelés elméletét és gyakorlatát, dolgozott az oktatásirányítás, a kultúrpolitika területén, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta, a kisebbségpolitika és nemzetiségi ügyek elismert szakértőjének számított egész Európában. E néhány kiragadott példa is jól érzékelteti, milyen meghatározó szerepet töltött be a magyar szellemi életben és művelődésben.

A Bethlen Gábor fejedelemtől nemességet nyert család sarja a kolozsvári és bécsi egyetemi évek után a Szenczi Molnár Albertről szóló doktori értekezésével alapozta meg tudományos pályáját. Közel három évtizedig tanított középiskolában, nemcsak magyart és latint, hanem ha a szükség úgy kívánta, más tárgyakat is, volt osztályfőnök és gimnáziumigazgató is. A szakmai közélet szervezőjeként folyóiratot alapított, és tanulmányokkal, cikkekkel támogatta a középiskolai oktatás megújítását. Miniszteri megbízásra részletes elemzést készített Románia oktatásügyi és műveltségi helyzetéről, majd 1895-től a báró Bánffy Dezső vezette kormány nemzetiségi ügyosztályán dolgozott. A kisebbségi kérdés és a román nemzetegyesítő, hódító politika tudományosan is elismert szakértőjévé vált, négy nagy terjedelmű könyvében tárta a közvélemény és a politikai vezetés elé a magyar államot létében fenyegető helyzetet. Gróf Apponyi Albert minisztersége alatt, 1907-től kidolgozta, majd szervezte az iskolán kívüli oktatást, az úgynevezett szabadoktatást, amely a művelődés és a felnőttképzés szempontjából is előremutató volt. Az első világháború alatt a bukaresti osztrák-magyar katonai parancsnokság nemzetiségügyi előadója volt. 1918 novemberében egyik alapítója és elnöke a Székely Nemzeti Tanácsnak. Részt vett a béketárgyalásokat előkészítő bizottság munkájában. Bethlen István gróffal együtt megalapította és haláláig vezette a Népies Irodalmi Társaságot, amelynek célja az elszakított Erdély kulturális és anyagi támogatása, illetve a Magyarországon tanuló erdélyi diákok támogatása volt. Megszervezte továbbá Bartók Béla és Kodály Zoltán Erdélyi magyarság – Székely népdalok című gyűjteményének megjelentetését magyar, angol és francia nyelven. Megírta Erdély történetét és a székelységet bemutató monográfiáját.

Dr. Jancsó Benedek haláláról a legnevesebb folyóiratok emlékeztek meg, mint a Századok, a Magyar Szemle, a Társadalomtudomány.

A Jancsó-életmű üzeneteinek életre keltését egy 2011-ben kiadott; „Jancsó Benedek emlékezete” című tanulmánykötet kiadásával kezdte a Jancsó Alapítvány. Ebben a könyvben szaktudósok elemezték és mutatták be Jancsó Benedek életművének legjelentősebb eredményeit. Ezt követte az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal közösen, a TUDÓS TANÁROK – TANÁR TUDÓSOK könyvsorozatban Jancsó Benedek címmel egy 2012-ben kiadott tanulmány, melyet Jáki László, a magyar neveléstörténet doyenje írt Jancsó Benedek pedagógiai munkásságáról.

A Jancsó Alapítvány kiadásában 2013-ban megjelent harmadik kötet címe: Pusztába kiáltott szó? – Jancsó Benedek breviárium. A könyv 22 fejezetet tartalmaz Jancsó Benedek kifogyhatatlan tárházából, végig követve életét és tevékenységét. Emellett négy könnyed, vidám történet színesíti Jancsó Benedek komoly írásait, végezetül Dsida Jenő Sirató ének Jancsó Benedek halálára című költeménye olvasható. Ugyan sokan nevezték küzdelmes életének üzeneteit a könyv címeként választott kérdő mondattal, de a Jancsó breviárium elolvasása után biztosak lehetünk benne, hogy életművének mindegyik része maradandó, mert hiteles. Jancsó Benedek egyes megállapításai 90-100 év távlatából is hihetetlenül aktuálisak és a magyar emberek tudását gyarapítják. Élete és működése nagyszerű példája annak, hogyan állítja tudását és személyiségét hazája feltétlen szolgálatába egy székely-magyar tudós a 19/20. század legnehezebb éveiben.

Dr. Jancsó Benedek élete és munkássága

Született Gelencén, 1854. november 19-én, meghalt Budapesten, 1930. június 27-én.

Jancsó Benedek a háromszéki Gelencén, a Ladia nevű falurészen született a ''nagynyújtódi'' előnevet viselő Jancsó család leszármazottjaként; édesapja Jancsó István; Háromszék táblabírája, édesanyja Kálnoky Zsuzsanna. A család Bethlen Gábortól kapott címeres nemesi levelet.

Jancsó Benedek a gimnáziumot Csíksomlyón és Kolozsvárott végezte 1864 és 1872 között. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Bécsben folytatta, melynek befejeztével magyar-latin szakos tanári oklevelet szerzett és 1878-ban Kolozsvárott bölcsészeti doktorrá avatták.

1878-ban megnősült, felesége szentkatolnai Bánffy Berta, akivel haláláig; 52 évig élt boldog házasságban és akitől három leány és egy fiúgyermeke született.

Tanári pályafutása 1878–1880 között Pancsován kezdődött a magyar irodalom tanáraként, majd 1880-tól az aradi állami főreáliskolánál folytatódott – itt irodalmat, történelmet és bölcsészetet tanított -, ahol megalapította és két tanártársával együtt szerkesztette a Középiskolai Szemle című folyóiratot. Az 1881. január 16-án alakult aradi egyesület – melynek választmányi tagja és az irodalmi szakosztály első elnöke volt – Jancsó Benedek érveinek hatására vette fel a Kölcsey nevet.

1887-től a budapesti II. kerületi főgimnázium magyar irodalom tanszékét foglalta el. 1889-ben elindította az Egyetemes Közoktatási Szemle című folyóiratot, melynek 1893-ig főszerkesztője volt.

1892-ben az I. kerületi főgimnázium alapító igazgatójává nevezték ki, ahol 1894-ig tevékenykedett. Közben Csáky Albin közoktatási miniszter megbízása alapján fél évig tartó körutat tett Romániában, mely során az ország oktatásügyi és műveltségi helyzetét tanulmányozta. 1894-ben a Közoktatásügyi minisztériumban, majd 1895-től a Bánffy-kormány alatt a miniszterelnökség nemzetiségi ügyosztályán dolgozott 1899-ig. Az 1893-1899 közötti időszakban írta négy legnagyobb hatású monográfiáját az erdélyi román irredentizmusról és a monarchia nemzetiségi politikájáról.

1899-től ismét tanított, ezúttal a VI. kerületi főgimnáziumban, mint magyar irodalom, latin és görög szakos tanár és tanszékvezető két év megszakítással egészen 1907-ig.

1900-ban a Székely Egyesület elnökségi tagja, 1902-03-ban a Magyarság főmunkatársa, 1903-ban az Országos Magyar Szövetség főtitkára lett. 1905-ben a Magyar Középiskolai Tanáregyesület alelnökévé, 1906-ban a Magyar Társadalomtudományi Egyesület társelnökévé választották.

1907-ben végleg felhagyott a tanítással, s az oktatásügy fejlesztésének szentelte életét, ismét a vallás- és közoktatásügyi minisztérium tisztviselője lett, mivel 1907-től Apponyi Albert közoktatásügyi miniszter a szabadoktatás ügyeinek vezetésével bízta meg.

1911–től -1919-ig az általa szervezett Országos Szabadoktatási Tanács ügyvezető alelnökeként tevékenykedett.

1916-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választotta.

1917–1918-ban a bukaresti osztrák–magyar katonai parancsnokság nemzetiségügyi előadójaként tevékenykedett, feladata volt a román irredenta tevékenység bizonyítékainak feltárása.

1918-ban egyik alapító elnöke volt a Székely Nemzeti Tanácsnak. Részt vett a békeszerződési tárgyalásokat előkészítő bizottság munkájában, mint nemzetiségügyi szakértő.

1919-ben elsősorban érdekvédelmi céllal megalapította a Bocskay-Szövetséget, mely az elszakított területek magyarságát ért sérelmekről több ízben is memorandumot juttatott el a Népszövetséghez.

1920-ban a Magyar-Székely Egyesület tiszteletbeli elnökének választotta.

1921-ben a Bocskay Szövetségből – gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál támogatásával - megalapította a Népies Irodalmi Társaságot – melynek haláláig elnöke volt -, mely elsősorban az erdélyi terület kulturális segélyezésével foglalkozott, de Magyarországon is diákotthonokat tartott fenn menekült erdélyi egyetemi hallgatóknak.

1922-től a szegedi Ferenc József Tudományegyetem tiszteletbeli nyilvános rendes tanárává nevezték ki.

1923-ban adta ki Bartók Béla – Kodály Zoltán: Erdélyi Magyarság – Székely népdalok című gyűjteményét magyar, angol és francia nyelven. Pályafutása alatt kilenc nyelven (magyar, latin, görög, német, angol, francia, román, szerb, cseh) olvasott, írt, fordított, tanított.

1927-től az újjáalakult Magyar Szemle szerkesztőbizottságának tagja lett.

Halála után, 1930. október 6-án az Erdélyi Férfiak Egyesülete (EFE) megalakította a Jancsó Benedek Társaságot, s elindította a Jancsó Benedek Könyvtár sorozatot.


Ünnepélyes programokkal emlékeznek meg Háromszéken 2014. szeptember 18-21. között a nagy székely tudós dr. Jancsó Benedek születésének 160. évfordulójára. Az első napon a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban emlékülést tartanak neves tudósok közreműködésével (Egyed Ákos, Raffay Ernő, Sas Péter, Jáki László, Fráter Olivér, Tóth-Bartos András).

Bővebben: „Jancsó Benedek 160 (1854-2014) – VII. Gelencei Jancsó Napok

punkosd jancsokert

A kézdivásárhelyi bíróságon végleges ítélet született a gelencei Nagycsoport Közbirtokosság új vezetősége és Gábor Imre leváltott elnök perében. A Liviu Raicea bíró által elnökölt taláros testület jóváhagyta a közbirtokosság kérését, és elrendelte az alapító okirat, valamint az alapszabályzat módosítását olyan értelemben, hogy megváltozott a közbirtokosság vezetőtanácsának összetétele.
Az új elnök ifj. Cseh András, alelnök Fejér Vince, titkár Tamás László, pénztáros Kerekes Károly, erdőgazda pedig Márkos Lázár. Az ítéletben az is szerepel, hogy a 2012. december 15-i közgyűlés 68,3 százalékos jelenlét mellett döntőképes volt. Gábor Imrének öt nap állt rendelkezésére, hogy megfellebbezze az ítéletet, de ezt nem tette meg, hanem új pert indított a Nagycsoport Közbirtokosság ellen azzal érvelve, hogy a december 15-i közgyűlés szabályellenes volt.

Bővebben: Végleges ítélet született (Gelencei nagycsoport közbirtokosság)

Egy hónappal ezelőtt kezdődött el az 1853 és 1899 között épült Szent Imre-templom külső felújítása. Bereczi István plébános érdeklődésünkre elmondta: az utóbbi negyven-ötven esztendőben nem történt hasonló méretű munkálat.

Bővebben: Megújul a gelencei nagytemplom

2013 március 15-én délelőtt a gelenceiek csapata a kézdivásárhelyi lovas felvonuláson jelentős létszámmal vett részt, melyen Cseh József polgármester és Csákány Attila alpolgármester Encs, Dunaszentgyörgy és Várvölgy testvértelepülések polgármesterei kiséretében lovaskocsin jelentek meg, majd a központi rendezvényen koszorút helyeztek el a Gábor Áron szobornál.

Bővebben: Március 15 megünneplése

Facebook Like Box